× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

De stichting

Bestuur

Naam: Dick de Jong
Functie: voorzitter
E-mail: djdejong%planet.nl

Naam: Liesbeth Leenman
Functie: secretaris
E-mail: liesbethleenman%solcon.nl

Naam: Marina den Hartog
Functie: penningmeester
E-mail: vliegenthartog%hetnet.nl

Naam: Riens van Dijk
Functie: bestuurslid
E-mail: riensvandijk%gmail.com

Naam: Evert van Lopik
Functie: bestuurslid
E-mail: lopik.art%planet.nl

Naam: Martin Post
Functie: bestuurslid
E-mail: martinpost1970%gmail.com

Naam: Chris Hansum
Functie: bestuurslid
E-mail: c.hansum%wvoranje.nl

Naam: David Korevaar
Functie: bestuurslid
E-mail: djkorevaar%xs4all.nl

Ontstaan

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wilde het toen vervallen pand Buitendams 4 slopen en de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam wilde het juist als cultureel erfgoed behouden.

Lees meer...

De Historische Vereniging zag dat dit pand monumentale waarde had. Dat bleek juist, want later na de restauratie is de woning en de voormalig bakkerij en bakkerswinkel erkend als rijksmonument. Uit juridisch oogpunt moest er bij de onderhandelingen met de gemeente in 1979 een snel handelende instelling komen om het pand van de gemeente te kopen en door te verkopen aan iemand die het pand wilde restaureren. Die tussenpersoon werd de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Doelstelling

Toen deze actie geslaagd achter de rug was bleef de stichting in stand voor een volgende soortgelijke actie.

Lees meer...

Die deed zich echter niet meer voor, vooral omdat de koopprijzen van onroerend goed sterk gingen stijgen. Daarom ging de stichting zich toeleggen op andere activiteiten. Sinds 1979 houdt de stichting zich bezig met de instandhouding en bescherming van monumenten en andere karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten. Het bestuur streeft naar een prettig woon-, leef- en werkklimaat in het langgerekte dijkdorp Hardinxveld-Giessendam aan de rivier de Merwede. Nadrukkelijk niet als politieke organisatie, maar meer vanuit een pure belevingswereld. Hierbij werd de plaatselijke cultuur bewaakt en onder ieders aandacht gebracht. Niet als geschiedenis vanuit het verleden, maar in het heden en gericht op de toekomst. Dat daarbij soms terug gekeken moet worden naar het verleden is onvermijdelijk, omdat alles zijn ontstaansgeschiedenis heeft. Gedurende haar 40-jarige bestaan heeft het bestuur van de stichting ervaren dat Hardinxveld-Giessendam een uniek dorp is, feitelijk de overgang tussen de verstedelijkte randstad en het weidegebied van de binnenwaard. Het is goed de bewoners en de bezoekers van elders te wijzen op wat het dorp te bieden heeft. En dat is heel wat meer dan de ondernemende bewoners zich in eerste instantie realiseren.

Nieuwsbrieven

Stichting Dorpsbehoud brengt 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met daarin nieuws, wetenswaardigheden en informatie over de stichting en het dorp. Geïnteresseerden kunnen zich hierop gratis abonneren via nieuwsbriefsdb@gmail.com. Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Donaties

De stichting heeft geen vaste inkomsten. Voor elk ter hand te nemen project wordt
daarbij passende financiering gezocht bij het bedrijfsleven, fondsen en overheden.

De afgelopen jaren kwamen er toezeggingen en gelden van:
– Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam
– Rabobank Merwestroom
– Stichting Rivierenlandfonds
– Stichting Kringloop De Cirkel
– A. A. de Haanstichting
– Architectenbureau Van Hunnik, Lambrechts en Overduin
– MM Design, Hardinxveld-Giessendam
– Klimaatservice Holland, Hardinxveld-Giessendam
– Enkele particulieren
.
De stichting dank alle geldgevers heel hartelijk voor het hierdoor mogelijk maken van een stuk plaatselijke cultuurhistorie voor behoud van het erfgoed van Hardinxveld-Giessendam, het langgerekte dijkdorp aan de Merwede.
Voor giften en ondersteuning kunnen er bijdragen worden overgemaakt op bankrekening: NL 75 RABO 03250 20 582 t.n.v. Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Lees meer...

Zie voor de projecten het jaarverslag van de stichting.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam 2021.

1. Vergaderingen
Het bestuur is 5 keer bij elkaar geweest voor een vergadering. Eén maal digitaal via Teams, 4 maal fysiek.

2. Bestuur
In mei zijn er 2 aspirantleden toegetreden: de heer C.(Chris) Hansum en de heer D.(David) Korevaar.

Lees meer...

Na een gesprek met de voorzitter en secretaris hebben zij, om zich te oriënteren, alle verdere vergaderingen van het jaar bijgewoond.

3. Externe contacten
Het is gebruikelijk dat een van de bestuursleden in voorkomende gevallen telefonisch of per mail contact zoekt met burgers en instellingen.
Daarnaast kunnen worden genoemd:

 1. mail verstuurd aan W. de Ruiter, CDA inzake het plaatsen van een informatiebord bij bouwplan De Rokerij.
 2. aanvraag MAG-subsidie voor herinneringsbordjes. Honorering: € 3300,-
 3. aanmelding SDB als lid van Stichting Blauwzaam
 4. brief ontvangen van dhr en mevr. Van Vliet inzake kapplannen plataan, Stationsstraat 23.
 5. brief verzonden aan gemeente inzake kapplannen plataan, Stationsstraat 23. ( mei). Reactie ontvangen.
 6. brief verzonden aan de politieke partijen inzake beleidsplannen/ gemeenteraadsverkiezingen (juli). Van diverse partijen positieve reacties/adviesvraag ontvangen.
 7. brief aan college van B&W met vraag om periodiek onderhoud met 3 culturele instellingen, t.w.
  Historische Vereniging, Museum De Koperen Knop en SDB. Positieve reactie ontvangen.
 8. brief aan Kringloopwinkel De Cirkel inzake gift voor Maritiem Monument. Gehonoreerd met € 750,-  Bedankkaart retour verzonden.
 9. brief aan M. v.d. Bos (hoofd groenbeheer gemeente) inzake inrichting rotondes in het dorp.
 10. brief aan wethouder cultuur J. Nederveen inzake overleg over monumentenlijst. Positieve reactie ontvangen.
 11. vraag voor het vullen van 2 bladzijden in de gemeentegids 2022. Materiaal aangeleverd.
 12. aanmelden Grote Clubactie Rabobank. Financiële honorering ontvangen.
 13. kennismakingsbrief verstuurd aan Ondernemend Hardinxveld.
 14. brief aan M. v.d. Bos inzake voorstel aankleding plein Houweningeweer.
 15. uitwisseling nieuwsbrieven met diverse historische verenigingen in de regio.

4. Activiteiten.

 1. Er zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht, t.w. in februari, mei, augustus en oktober.
 2. Artikel en wandelroutes zijn aangeleverd voor de Gemeentegids 2022 en daarin is informatie over SDB opgenomen.
 3. Gidswandeling centrum Beneden-Hardinxveld is op schrift gesteld.
 4. Gidswandeling georganiseerd tijdens de organisatiedag van de gemeente op 7 okt.
 5. Goede voortgang geboekt met de uitbreiding van de monumentenlijst.
 6. Voortgang bij realisatie herinneringsbordjes.
 7. Voortgang bij realisatie Maritiem Monument
 8. Advies uitgebracht bij vernieuwing van het herdenkingsmonument aan de Sluisweg.
 9. Ontwikkelen van flyermateriaal en brochures.
 10. Diverse gesprekken gevoerd, o.a.:
  – met wethouder Boerman en M. v.d. Bos over bomenplan.
  – met wethouder Nederveen over monumentenlijst en culturele aangelegenheden algemeen.
 11. Opstellen van een beleidsplan 2021-2025

5. Lopende zaken.

 1. Wandelingen o.l.v. gids worden gepromoot d.m.v. flyers. Een wandeling voor Boven-Hardinxveld wordt ontwikkeld.
 2. De realisatie van een Maritiem Monument behoudt veel aandacht. Er worden verdere stappen ondernomen om te komen tot externe financiering.
 3. De realisatie van 5 herinneringsplekken is bijna voltooid. Er zijn plannen tot uitbreiding met nog 5 plekken.
 4. De schouwing van alle panden door ir. A.C.van der Meijden en E. van Lopik ter voorbereiding van een lijst van markante, karakteristieke en monumentale panden in de gemeente.
 5. De inventarisatie bij het herijken/uitbreiden monumentenlijst is nagenoeg voltooid. Verdere stappen: uitbrengen van een boekwerkje i.s.m. de gemeente.
 6. Samenwerking met de gemeente over het samenstellen van een complete lijst met kunstwerken in het dorp.
 7. Periodiek overleg, samen met HV en Museum De Koperen Knop, met wethouder cultuur. Deze drie instanties werken mee aan het opzetten van een cultureel platform in ons dorp.
 8. Zitting in klankbordgroep bomenbeleidsplan.
 9. Zitting in Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijheerenlanden.
 10. Digitalisering van archiefstukken.
 11. Promoten Kunst-en Cultuurroute bij scholen.

ANBI

STICHTING DORPSBEHOUD HARDINXVELD-GIESSENDAM
Naam: Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam
RSIN: Kamer van koophandel 41118877

Post- en bezoekadres
Secretariaat: Kerkweg 4, 3371 AG Hardinxveld-Giessendam

Lees meer...