× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

De stichting

Bestuur

Naam: Dick de Jong
Functie: voorzitter
E-mail: djdejong%planet.nl

Naam: Liesbeth Leenman
Functie: secretaris
E-mail: liesbethleenman%solcon.nl

Naam: Marina den Hartog
Functie: penningmeester
E-mail: vliegenthartog%hetnet.nl

Naam: Riens van Dijk
Functie: bestuurslid
E-mail: riensvandijk%gmail.com

Naam: Evert van Lopik
Functie: bestuurslid
E-mail: lopik.art%planet.nl

Naam: Martin Post
Functie: bestuurslid
E-mail: martinpost1970%gmail.com

Ontstaan

De gemeente Hardinxveld-Giessendam wilde het toen vervallen pand Buitendams 4 slopen en de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam wilde het juist als cultureel erfgoed behouden.

Lees meer...

De Historische Vereniging zag dat dit pand monumentale waarde had. Dat bleek juist, want later na de restauratie is de woning en de voormalig bakkerij en bakkerswinkel erkend als rijksmonument. Uit juridisch oogpunt moest er bij de onderhandelingen met de gemeente in 1979 een snel handelende instelling komen om het pand van de gemeente te kopen en door te verkopen aan iemand die het pand wilde restaureren. Die tussenpersoon werd de hiervoor speciaal opgerichte Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Doelstelling

Toen deze actie geslaagd achter de rug was bleef de stichting in stand voor een volgende soortgelijke actie.

Lees meer...

Die deed zich echter niet meer voor, vooral omdat de koopprijzen van onroerend goed sterk gingen stijgen. Daarom ging de stichting zich toeleggen op andere activiteiten. Sinds 1979 houdt de stichting zich bezig met de instandhouding en bescherming van monumenten en andere karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten. Het bestuur streeft naar een prettig woon-, leef- en werkklimaat in het langgerekte dijkdorp Hardinxveld-Giessendam aan de rivier de Merwede. Nadrukkelijk niet als politieke organisatie, maar meer vanuit een pure belevingswereld. Hierbij werd de plaatselijke cultuur bewaakt en onder ieders aandacht gebracht. Niet als geschiedenis vanuit het verleden, maar in het heden en gericht op de toekomst. Dat daarbij soms terug gekeken moet worden naar het verleden is onvermijdelijk, omdat alles zijn ontstaansgeschiedenis heeft. Gedurende haar 40-jarige bestaan heeft het bestuur van de stichting ervaren dat Hardinxveld-Giessendam een uniek dorp is, feitelijk de overgang tussen de verstedelijkte randstad en het weidegebied van de binnenwaard. Het is goed de bewoners en de bezoekers van elders te wijzen op wat het dorp te bieden heeft. En dat is heel wat meer dan de ondernemende bewoners zich in eerste instantie realiseren.

Nieuwsbrieven

Stichting Dorpsbehoud brengt 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met daarin nieuws, wetenswaardigheden en informatie over de stichting en het dorp. Geïnteresseerden kunnen zich hierop gratis abonneren via nieuwsbriefsdb@gmail.com. Bekijk hier alle nieuwsbrieven.

Donaties

In 2019 ontving Stichting Dorpsbehoud donaties van de volgende instanties:
– Rabobank Merwestroom
– Stichting Rivierenland
– ‘A.A. de Haanstichting’
– Kringloopwinkel ‘De Cirkel’
– MAG

Dankzij deze donaties konden diverse zaken gerealiseerd worden, zoals de bouw van een nieuwe website, een winterwandeling, openluchtschilderfestival en diverse andere zaken.

Wij zijn de gevers hiervoor zeer erkentelijk!

Jaarverslag 2020

1. Vergaderingen
Vanwege de corona-crisis hebben er slechts 3 fysieke vergaderingen plaatsgevonden. De behandelde en besproken zaken zijn in navolging daarvan ook minder dan normaal.

2. Bestuur
M. den Hartog-Vliegenthart heeft de taak van penningmeester overgenomen van L. Leenman-Kroon.

Lees meer...

3. Externe contacten
Het is gebruikelijk dat een van de bestuursleden in voorkomende gevallen telefonisch of per mail contact zoekt met burgers en instellingen.
Daarnaast kunnen worden genoemd:

 1. Brief verstuurd aan Rijkswaterstaat inzake naamgeving viaducten, wat resulteerde in de reactie dat dit anno 2021 niet meer gebruikelijk is.
 2. Mail gestuurd aan Gemeente Hardinxveld-Giessendam inzake bomenbeleid, wat heeft geleid tot nader overleg
 3. Van ProRail is het bericht ontvangen dat wijziging van de naam van de spoorweghalte aan de Schapedrift door de gemeente moet worden geïnitieerd en dat een dergelijke aanpassing wel € 150.000 kost.

4. Activiteiten.

 1. Winterwandeling georganiseerd in samenwerking met Museum De Koperen Knop (08-02-’20)
 2. Er zijn 4 nieuwsbrieven uitgebracht.
 3. Artikel en wandel-en fietsroutes zijn aangeleverd voor de Gemeentegids 2020 en daarin is uitgebreide informatie over dorpsbehoud opgenomen.
 4. Er waren 3 wandelingen o.l.v. een gids.

5. Lopende zaken.

 1. Wandelingen o.l.v. gids zijn uitgeprobeerd en de wandeling rond de Peulenstraat is akkoord. Deze zal qua beschrijving worden vastgelegd, terwijl er ook een wandeling voor Boven-Hardinxveld wordt ontwikkeld.
 2. De realisatie van een Maritiem Monument heeft veel aandacht gekregen en de eerste stappen om te komen tot externe financiering blijken vruchten af te werpen.
 3. Voorbereiding zogenaamde ‘Herinneringsplekken’ , waarvoor de MAG € 3.300 beschikbaar heeft gesteld.
 4. Voorbereiding fotoboek over Hardinxveld-Giessendam.
 5. Voor het herijken/uitbreiden monumentenlijst zijn de eerste rondwandelingen door Evert van Lopik en Arie van der Meijden gerealiseerd.
 6. Besloten is een beknopt beleidsplan te gaan samenstellen.
 7. De gedachten zijn geüit om – eventueel samen met de historische vereniging en het museum – periodiek overleg te vragen met de voor cultuur verantwoordelijke wethouder.