× Home De stichting Ontstaan & Ontwikkeling Wat deden wij? Wat doen wij? Monumentenlijst Wetens-waard Contact

Ontstaan & Ontwikkeling

Brede functie

De statuten van de Stichting Dorpsbehoud vermelden als doelstelling  ‘Het in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet en voorts het behoud en de bescherming van die onroerende goederen, die uit oogpunt van karakterarchitectuur of historie voor het dorpsgezicht van Hardinxveld-Giessendam van belang zijn.’ Het eerste bestuur bestond uit de heren J. de Boer (voormalig veearts), I. Bottenberg (gemeentesecretaris), T. Groeneweg (bankdirecteur), H.A. de Kok (veevoederhandelaar), K.H. May (advocaat en gemeenteraadslid), A.C. van der Meijden (architect), J. Muilwijk (gemeenteraadslid) en H.F.L.M. Schuurbiers (notaris).

Monumentenbehoud

In de loop van haar bestaan heeft de stichting zich overeenkomstig de doelstellingen bezig gehouden met het behoud en de ontwikkeling van monumentale en voor het behoud interessante panden. Helaas moest vaak worden geconstateerd dat de eigenaar van een dergelijk pand een wat tegengestelde bedoeling had en er uiteindelijk sloop volgde. De stichting kreeg intussen wel een vaste plaats in de gemeentelijke monumentencommissie.